Данъци и такси - Investtime
Какви данъци и такси дължите при прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот
февруари 23, 2021
ПУП - Invest Time
Какво представлява подробният устройствен план (ПУП) и доколко е важен за вас
март 10, 2021

Финансиране на ремонти на общите части при етажна собственост

Ремонт на общи част - InvestTime

Когато имате имот в режим на етажна собственост, освен с права върху използването на общите части, вие сте ангажирани и със задължение по поддръжката и ремонта им. Принципно за всяка ремонтна дейност на общите части в сградата е необходимо одобрението ѝ с решение на Общото събрание на собствениците. То одобрява и разходите, които ще бъдат направени. А те се заплащат от собствениците съответно на притежавания от тях идеален дял – колкото по-висок е този дял, толкова по-голяма част от разноските се пада на собственика му. Примерно – ако притежавате една трета от общите части, ще платите една трета от разходите. 

Видове ремонти според спешността и значимостта им 

Съществуват различни видове ремонтни работи. Те се определят според това доколко значими са за съхранението, за оцеляването на сградата и опазването на здравето и безопасността на обитателите ѝ, доколко са спешни. 

Неотложен 

Според Закона за управление на етажната собственост такъв е ремонтът, който е важен за избягване „разрушаването на сградата, на нейните конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради“. Това са всички работи по укрепване на основи, носеща конструкция, спиране на подпочвени води и т. н. 

Необходим 

Пак според ЗУЕС чрез него сградата, общите части, инсталациите, покривите или части от тях се привеждат в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното ѝ използване. Иначе казано – състоянието изисква ремонт, но не заплашва пряко съществуването на сградата, живота и здравето на хората (неработещ асансьор, теч в подпокривен апартамент).

Основен 

Според Закона за устройството на територията той е определен като „частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация“. Няма пряка заплаха за погиване на собствеността или за здравето и живота на хората, но е по-добре основният ремонт да се направи, за да се удължи безопасната ѝ пълноценна употреба (нетечащ, но износен покрив). 

Полезен 

Полезен е ремонтът, който подобрява комфорта и качеството на обитаване, но няма пряка и спешна необходимост от осъществяването му.

Финансиране на необходим и неотложен ремонт 

Финансирането на необходим и неотложен ремонт се урежда според членове 48 и 49 на Закона за управление на етажната собственост. 

При необходими ремонтни дейности и невъзможност да се събере Общото събрание, управителният съвет е задължен веднага да отпусне необходимата сума. Впоследствие  ОС одобрява направените разходи по представените документи. В ситуация на необходим ремонт – примерно теч от покрива в някое от жилищата – собственикът може да ремонтира със собствени средства и без решение на Общото събрание. По-късно то трябва да  одобри разхода по представените документи и да реши да се възстановят разноските на съответния собственик или да се приспадне сумата от вноските му към фонд „Ремонт и обновяване“. При отказ да му бъдат възстановени разходите, той има право да повдигне съдебен иск срещу останалите съсобственици. 

При възникнала необходимост от неотложен ремонт и недостиг на средствата във фонд „Ремонт и обновяване“ управителят на етажната собственост (управителния съвет) незабавно свиква Общото събрание, за да приеме то решение за набиране на необходимите суми. При положение, че не бъде свикано или не вземе необходимото решение, тогава управителят или заинтересованите собственици уведомяват кмета на общината. От институцията извършват проверка и до един месец издават заповед, с която собствениците се задължават до три месеца да извършат неотложните ремонтни работи. Тази заповед подлежи на обжалване пред административния съд. 

В случай, че ремонтът не бъде извършен, той се извършва от общината до три месеца след постановения в заповедта срок. Въз основа на документите са оформя изпълнителен лист за събиране на вземанията от собствениците според разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. 

Ние сме агенция за недвижими имоти Invest Time, Варна, и сме готови да коментираме с вас всяка тема, свързана с купуването и продаването, експлоатацията и управлението на вашите имоти. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *