Нотариално пълномощно от чужбина - Invest Time
Как да заверите нотариално пълномощно за сделка с имот, когато сте в чужбина
януари 20, 2021
Доверителна сметка - Invest Time
Доверителна сметка и защо да я използвате
февруари 4, 2021

Ипотеката – какво трябва да знаете, преди да ипотекирате имот

Ипотеката върху недвижим имот е начин да се обезпечи вземане. Това вземане най-често е банков заем за покупка на жилище. Какво е нужно да знаете, преди да вземете ипотечен кредит?

Какво е ипотека 

Най-просто казано, това е вариант да получите парите, които са ви нужни, с максимална гаранция за кредитодателя, че ще си ги получи обратно. Реализира се чрез използване на недвижим имот като обезпечение за заема. При това запазвате владението си върху ипотекирания имот и можете да го ползвате. В случай, че спрете да плащате договорените вноски, заемодателят – обикновено банка – е в правото си да го продаде на публичен търг и да удовлетвори вземането си. Като вещно право в полза на кредитора ипотеката задължително се вписва в партидата на имота в Имотния регистър, Агенция по вписванията. 

Дори и да продадете ипотекирания апартамент, ипотеката върви с него. Ще рече, че този, който го купи, се превръща в длъжник на кредитора. Кредиторът запазва правото си при нужда да изнесе имота за публична продан. Правно ипотеката е уредена в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

Въпреки че по подразбиране всички знаем какво е недвижим имот, нека все пак да напомним: Законът за собствеността, член 110, казва, че „Недвижими вещи са: земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или към постройката.“ На ипотекиране подлежат още идеални части от недвижимия имот, както и правото на строеж. 

Какво е ипотечен кредит 

Това е заемът, който кредиторът ви отпуска срещу обезпечение с ипотека на имот в негова полза. Въпреки, че се използва най-често за покупка на жилище, като ипотекираното е самото то, парите могат да са и за други цели (бизнес инвестиция), а имотът – да е всеки, който е ваша собственост и стойността му е достатъчна за обезпечаване на заетата сума. 

Учредяване на ипотека 

При договорната ипотека то се случва на два етапа:  На първия етап се сключва договор за нея пред нотариус. Той трябва да е във формата на нотариален акт, да е с подписите на длъжника, кредитора и нотариуса по местонахождение на жилището. Договорът трябва да съдържа: 

  • еднозначно описание на имота, който се ипотекира; 
  • местожителството и пълните три имена на кредитодателя и кредитополучателя;
  • размерът на обезпеченото вземане, лихвите, ако има такива, падежът. 

Ако нещо от въпросната информация липсва или тя е непълна в договора или в молбата за учредяване, то ще бъде недействително. 

На втория етап въз основа на договора във форма на нотариален акт се извършва вписване в Имотния регистър, в партидата на имота. От този момент нататък тя има сила и по отношение на трети лица. 

Вписването е валидно до десет години от момента на осъществяването му. То дава право на кредитора да изнесе ипотекирания апартамент на публична продан, за да удовлетвори вземането си, ако длъжникът не издължава вноските по договора. 

Какви са разходите по учредяването и вписването 

Таксата, която дължите на нотариуса за учредяване на ипотеката се определя във втора глава на Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Имайте предвид, че в тази тарифа таксите са зависими от материалния интерес – ще рече – колкото по-скъпа е имотната придобивка, която ще ипотекирате, толкова по-висока ще е таксата за ипотеката. Трябва да платите нотариални такси и такса вписване. 

Не забравяйте, че отделно дължите разноски и такси по покупко-продажбата. 

Какво трябва да направите за заличаване на ипотеката 

Вписаната ипотека е вещноправна тежест над собствеността ви и е необходимо да бъде заличена. Законът за задълженията и договорите в своя член 179 разпорежда, че тя „се заличава въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или на основание на влязло в законна сила съдебно решение“. Когато кредитор е държавен орган, заверка на подписа не се изисква. 

Заличаването се случва след подадена молба с приложен акт за съгласие или препис от влязло в сила съдебно решение. Осъществява се чрез специално отбелязване в партидата. Отметката  се прави встрани до вписания акт. В нея се посочва документът, на основание на който е извършено заличаването и времето, когато е направено. После трябва да бъде подписано от съдията по вписванията. 

Когато изминат 10 години от момента на вписването и то не е подновено, Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) и Правилникът за вписванията ви дават право да поискате с молба заличаването на ипотеката от партидата на вашата собственост, без да са необходими каквито и да било доказателства. 

Ако недвижимият имот, послужил за обезпечение, бъде продаден на публична продан, ипотеката се заличава с удостоверение, че продажбата е утвърдена с влязло в сила решение. 

  1. Обмисляте покупка на имот с ипотечен кредит? Прочетете „Какво да очаквате, когато купувате имот с банков кредит“ и „Ипотечен кредит – какво трябва да знам?“ или ни се обадете. 
  2. Ние сме агенция за недвижими имоти Invest Time, Варна. Ще ви помогнем както с избора и покупката на имот, така и с професионална кредитна консултация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *